Koszyk Twój koszyk mantylki.pl

Regulamin

Regulamin sklepu mantylki.pl

 

I. Rodzaj i zakres świadczonych usług
II. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
III. Rejestracja
IV. Warunki zawierania umowy
V. Prawo odstąpienia
VI. Reklamacje
VII. Polityka Prywatności
VIII. Postanowienia końcowe

 

 

I. Rodzaj i zakres świadczonych usług

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania przez Sprzedawcę za pośrednictwem sklepu internetowego mantylki.pl sprzedaży towarów znajdujących się w jego ofercie.

2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:

a) Kodeksu cywilnego - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zm.)

b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104)

c) ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 ze zm.)

d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

e) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

3. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następujące definicje:

a) Sprzedawca - podmiot gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą WebFabrika Maciej Tryburcy z siedzibą przy ul. Podleśnej 4, 05-452 Malcanów, NIP: 526-105-01-00, REGON: 012850870, właściciel serwisu internetowego mantylki.pl znajdującego się pod adresem elektronicznym www.mantylki.pl, dokonujący sprzedaży towaru bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

b) Sklep - serwis internetowy mantylki.pl znajdujący się pod adresem elektronicznym www.mantylki.pl, stanowiący własność i prowadzony przez Sprzedawcę.

c) Użytkownik - zarejestrowana osoba fizyczna (konsument) bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która może dokonywać zakupów towarów w Sklepie.

d) Czas realizacji Zamówienia - liczba dni roboczych, podczas których Sklep zrealizuje Zamówienie Użytkownika. Do czasu realizacji Zamówienia należy doliczyć czas konieczny na dostarczenie zamówionych towarów na adres wskazany przez Użytkownika w sposób określony w Zamówieniu.

e) Rejestracja - czynność polegająca na podaniu przez osobę korzystającą z serwisu internetowego Sklepu swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji Zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, po uprzednim zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem oraz stanowiącą jego integralną część Polityką Prywatności oraz wyrażeniu zgody na ich treść. Z chwilą Rejestracji osoba korzystająca z serwisu internetowego Sklepu uzyskuje status Użytkownika.

f) Zamówienie - zawarcie umowy sprzedaży bez jednoczesnej obecności stron, przy wykorzystaniu elektronicznego formularza zamówienia ("Koszyk"), poprzedzone akceptacją wyboru towarów oraz wyborem formy płatności i formy dostawy towarów przez Użytkownika. Po dokonaniu powyższych czynności Sprzedawca potwierdza Zamówienie przez przesłanie właściwej wiadomości na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

g) Płatność - czynność dokonywana przez Użytkownika po akceptacji Zamówienia polegająca na zapłacie wskazanej ceny towaru oraz kosztów dostarczenia. Brak dokonania przez Użytkownika płatności jest równoznaczny z rezygnacją z Zamówienia.

h) Dane osobowe - zestaw danych Użytkownika o charakterze osobowym, przetwarzanych w celu realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę.

 

II. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że sprzedaż towarów odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Korzystanie z serwisu internetowego Sklepu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.

3. Korzystanie z serwisu internetowego Sklepu jest możliwe przy użyciu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.

4. Złożenie Zamówienia przez Użytkownika w Sklepu jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją niniejszego Regulaminu oraz stanowiącą jego integralną część Polityką Prywatności.

5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że z chwilą złożenia Zamówienia oraz dokonania Płatności zostaje zawarta Umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą, do której mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

6. Zdjęcia towarów zamieszczanych w serwisie internetowym Sklepu służą prezentacji i mogą w nieznacznym stopniu różnić się od faktycznego wyglądu produktów.. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi pozycjami dostarczane są w szczególności przez ich producentów, twórców lub pochodzą od Sprzedawcy.

 

III. Rejestracja

1. Rejestracja osoby korzystającej z serwisu internetowego Sklepu dokonywana jest poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest obowiązkowe dla realizacji Zamówienia oraz pola, których wypełnienie nie jest obowiązkowe, chyba że jest to uzależnione od szczególnych okoliczności.

2. W formularzu rejestracyjnym osoba korzystająca z serwisu internetowego Sklepu podaje swoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia.

3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego przez osobę korzystającą z serwisu internetowego Sklepu jest równoznaczne ze złożeniem przez nią oświadczenia, że:

a) podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym

b) zapoznała się oraz akceptuje treść Regulaminu, Polityki Prywatności oraz zasad odstąpienia od omowy

c) zobowiązuje się przestrzegać postanowień Regulaminu

4. W czasie rejestracji osoba korzystająca z serwisu internetowego Sklepu może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez Sprzedawcę, w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących ze Sklepu. Zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta poprzez kliknięcie w link w stopce maila z informacją handlową.

5. Po wypełnieniu i zaakceptowaniu elektronicznego formularza, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym przez osobę korzystającą z serwisu internetowego Sklepu, Sprzedawca przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji wraz z podaniem hasła, które osoba korzystająca z serwisu internetowego Sklepu sama określiła.

6. Z chwilą dokonania Rejestracji osoba korzystająca z serwisu internetowego Sklepu uzyskuje status Użytkownika i staje się posiadaczem konta, na które loguje się przy użyciu hasła, które sama określiła. Każde kolejne Zamówienie Użytkownik składa ze swojego konta bez konieczności ponownej Rejestracji..

 

IV. Warunki zawierania umowy

1. Zamówienie na towar Użytkownik składa korzystając z "Koszyka".

2. Przed złożeniem Zamówienia Użytkownik powinien dokonać wyboru towarów i jego ilości, miejsce dostawy oraz formę Płatności. Przed złożeniem Zamówienia Użytkownik powinien dokonać Rejestracji lub zalogować się na swoje Konto.

3. Z chwilą akceptacji Zamówienia przez Użytkownika Sprzedawca przesyła na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia Zamówienia. W przypadku gdy Sprzedawca może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Użytkownika i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zamówień. W przypadkach budzących uzasadnione obawy, że Użytkownik nie przestrzega niniejszego Regulaminu, Sprzedawca może odstąpić od realizacji Zamówienia.

5. Sprzedawca dostarcza Zamówione towary w następujący sposób:

a) za pośrednictwem Poczty Polskiej pakietem poleconym e-Commerce, paczką lub przesyłką za pobraniem,

b) osobiście (dostępny w południowo-wschodniej części Warszawy i okolicach).

6. Wyboru sposobu dostawy dokonuje Użytkownik w trakcie składania Zamówienia poprzez zaznaczenie właściwej opcji spośród wskazanych na stronie Sklepu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Czas realizacji Zamówienia oraz opłata za dostawę jest uzależniona od wyboru dostawcy. Koszty dostawy są podane są w trakcie składania Zamówienia.

7. Czas realizacji Zamówienia liczy się do następnego dnia roboczego po przekazaniu Użytkownikowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.

8. Przy odbiorze towaru przesłanego pocztą Użytkownik ma obowiązek sprawdzić, w obecności pracownika Poczty Polskiej, stan techniczny przesyłki. W szczególności należy zwrócić uwagę na to, czy opakowanie jest nienaruszone, czy towar nie posiada uszkodzeń wynikłych z transportu i czy jest zgodny z Zamówieniem.

9. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, Użytkownik zobowiązany jest zgłosić ten fakt pracownikowi Poczty Polskiej oraz sporządzić w obecności pracownika firmy przesyłkowej protokołu reklamacji.

10. Użytkownik zobowiązany jest odebrać paczkę zawierającą towar zgodny z Zamówieniem. W przypadku, gdy Użytkownik nie odbierze przesyłki awizowanej przez Pocztę Polską i wróci ona do Sprzedawcy, Sprzedawca spróbuje skontaktować się z Zamawiającym drogą elektroniczną lub telefoniczną. Brak odpowiedzi w terminie 10 dni roboczych oznacza rezygnację Użytkownika z zamówienia.

11. Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za powtórne przesłanie paczki, zgodnie z Kosztami dostawy towaru oraz do pokrycia kosztów zwrotnego dostarczenia towaru do Sprzedawcy. Koszty powinny być uiszczone w formie przelewu na konto Sprzedawcy. Paczka zostanie wysłana po zaksięgowaniu wpłaty.

12. W sytuacji, gdy Użytkownik zrezygnuje z ponownego wysłania mu Zamówienia, Sprzedawca zwróci Użytkownikowi zapłaconą przez niego łączną wartość Zamówienia pomniejszoną o koszt dostawy towaru oraz koszt zwrotnego dostarczenia towaru do Sprzedawcy.

13. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku sprzedaży produktów promocyjnych lub pochodzących z wyprzedaży, których ilość jest ograniczona, Czas realizacji Zamówień uzależniony jest od kolejności wpłynięcia Zamówienia do Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość niezrealizowania Zamówienia w przypadku wyczerpania zapasów danego towaru objętego promocją lub wyprzedażą.

14. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu wyrażone są w złotych polskich. Ceny nie zawierają podatku VAT, ponieważ Sprzedawca jest podmiotem zwolnionym z VAT.

15. Z chwilą złożenia Zamówienia przez Użytkownika cena podana przy każdym towarze jest wiążąca dla obu Stron.

16. Cena towaru nie zawiera kosztów dostawy. Koszty dostawy zostaną dodane do wartości zamówionych towarów po dokonaniu wyboru przez Użytkownika formy dostarczenia i formy płatności.

17. Sklep przyjmuje następujące formy płatności:

a) przedpłata przelewem - Użytkownik dokonuje płatności przelewem bankowym na konto Sprzedawcy przed wysłaniem zamówionego towaru,

b) przedpłata PayPal - Użytkownik dokonuje płatności przelewem PayPal na konto Sprzedawcy przed wysłaniem zamówionego towaru,

c) pobranie - Użytkownik dokonuje płatności gotówką przy odbiorze zamówionego towaru od pracownika Poczty Polskiej,

d) gotówka - Użytkownik dokonuje płatności gotówką przy odbiorze zamówionego towaru od przedstawiciela Sklepu.

18. Sprzedawca potwierdza dokonanie płatności w formie przedpłaty, o której mowa w ust. 12a i 12b powyżej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

19. Wszystkie towary oferowane w Sklepu są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek.

20. Użytkownik otrzymuje towar wraz z fakturą.

21. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu i usuwania niedostępnych, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu oraz wprowadzania w nich zmian, przy czym żadna z powyższych czynności nie może naruszać praw konsumentów.

 

V. Prawo odstąpienia od umowy

1. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia odbioru towaru.

1.1 Osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, przysługuje takie samo prawo jak konsumentowi, kiedy umowa którą zawiera ze sprzedawcą nie ma charakteru zawodowego.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

3. Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać aktualne dane Użytkownika oraz jego numer rachunku bankowego, na które Sprzedawca zwróci zapłaconą cenę za towar. Do pisma Użytkownik powinien dołączyć otrzymany od Sprzedawcy oryginał faktury VAT.

4. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą, a Użytkownik jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

5. Zwracana kwota zostanie zmodyfikowana w następujący sposób:

a) jeżeli Użytkownik dokonał przedpłaty, zostaną do niej doliczone odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

b) w przypadku stwierdzenie większego zużycia produktów, niż konieczne do sprawdzenia ich charakteru, cech i funkcjonowania, kwota jest zmniejszona o wartość zużycia produktów,

c) kwota jest zmniejszona o różnicę między kosztem wybranej formy wysyłki, a kosztem najtańszej formy wysyłki oferowanej w Sklepie.

5. Towar należy odesłać na adres Sprzedawcy.

6. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie wyłącza uprawnień Użytkownika wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy za wady towaru oraz gwarancji producenta.

 

VI. Reklamacje

1. W przypadku Użytkowników niebędących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne lub prawne towaru zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

2. W przypadku Użytkowników będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z Umową zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania.

2.1 Osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, przysługuje takie samo prawo jak konsumentowi, kiedy umowa którą zawiera ze sprzedawcą nie ma charakteru zawodowego.

3. Reklamacja powinna:

a) zostać złożona na adres siedziby Sprzedawcy

b) zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać zakres żądania Zamawiającego, a w przypadku Zamawiających - Konsumentów powinna wskazywać wolę Zamawiającego, czy żąda nieodpłatnej naprawy czy wymiany na nowy Towar

c) zostać podpisana oraz zawierać aktualne dane Zamawiającego, w tym numer konta bankowego

4. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

5. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej niezgodności Towaru z umową, Sprzedawca, według wyboru Użytkownika - Konsumenta, nieodpłatnie naprawi lub dostarczy nowy niewadliwy egzemplarz towaru. W przypadku gdy naprawa lub dostarczenie nowego niewadliwego towaru nie jest możliwe, Sprzedawca zwróci Użytkownikowi uiszczoną przez niego cenę.

6. Postanowienia ust. 3-5 mają odpowiednie zastosowanie do Zamawiających niebędących Konsumentami.

 

VII. Polityka Prywatności

 

VIII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141 poz. 1176 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

2. Spory rozpatrywane są przez sąd właściwości ogólnej określonej według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.mantylki.pl.

 

Data ostatniej modyfikacji: 22.10.2019 r.